Om Geosafe

GeoSafe A/S er en videreføring av Geotech Norge AS og har sine røtter i Geotech AB i Gøteborg. Geotech AB har sin start i Chalmers Tekniske Høyskole. Firmaets forretningsidèvar allerede da utvikling og markedsføring av geoteknisk feltutstyr

Utvikling og markedsføring av geoteknisk feltutstyr

Foruten vingeinstrumentet og trykksonderingsutrustning ble det i 1972 utviklet en banddrevet borevogn. De første vognene var bare forberedt for trykksondering og vingeforsøk, men snart ble det utviklet en kombinasjonsmaskin for all slags jordboring, inklusiv prøvetaking og sondering med automatisk registrering av måledata. Borevognene innebar store arbeidsbesparelser i det ellers fysisk harde feltarbeidet. På borevognene fantes det en mekanisk utstyr for registrering av feltdata ved sondering. Denne utvikling med automatisk registrering under sondering har blitt noe av kjennetegnet for den Skandinaviske geoteknikken.

Boreriggene er i dag spesialdesignet for geotekniske undersøkelser. Måle og registreringsutstyr for direkte daatainnsamling i felt inngår som en naturlig del i boringene. Foruten registrering av rent geotekniske parametere kan også annet som f.eks. spylemengde, spyletrykk,dreimoment etc. registreres.

Norges geologi har gjort oss til spesialister på « smarte » geotekniske feltutrustninger.

Vår erfaring og naturlige behovsanalyse legges til grunn når vi utvikler nye produkter, samt ved videreutvikling av eksisterende utrustninger. Ved utvikling av nye produkter legger vi stor vekt på å forenkle prosessen for feltpersonalet ved å skape smarte, sikre og ergonomiske utrustninger. Målet med dette er å skape en trygg og sikker arbeidsplass, samtidig som hele prosessen optimeres og effektiveres. Dette fører igjen til noe som igjen innebærer kostnadsbesparende produkter Sluttresultatet er gode vilkår for både kunder og ansatte.

I Geosafe utvikler vi fortløpende geotekniske feltprodukter, hvilket igjen gir oss unik erfaring innen geotekniske løsninger.

GeoSafe A/S har i dag et meget bredt sortiement av utstyr som egner seg godt for geotekniske undersøkinger rundt hele verden. De produkter som markedsføres av GeoSafe A/S er forberedt for undersøking av:

  • Jordart og jordens tekniske kvalitet
  • Bergkvalitet og bergnivå
  • Prøvetaking i jord og berg
  • Grunnvannivå
  • Vannprøvetaking
  • Porevanntrykk
  • Miljøforurensninger

Velkommen å ta kontakt med GeoSafe A/S ved behov av alle typer geoteknisk feltutstyr.